สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

      สถาบันการบินพลเรือนจัดสอบคัดเลือกวัดความรู้/ความถนัด เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้สมัครจากทั่วประเทศ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  สถาบันการบินพลเรือนได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือน ดังนี้ 1. ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2.ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณจุดคัดกรอง ด้วยเครื่องเทอร์มัลสแกน 3. มีจุดบริการเจลล้างมือบริการ ทุกจุดทางเข้า 4. ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานที่สอบ โต๊ะเก้าอี้ และภายในอาคารสถานที่จัดสอบก่อนและหลังการสอบ 5. จัดห้องสอบสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกกลุ่มเสี่ยง 6. มีการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing อย่างน้อย 1.5 เมตรทั้งในการเดินแถวและการจัดที่นั่งในการสอบ 

      การจัดการสอบในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.คลองหลวง  เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงพร้อมสารวัตรทหาร  เจ้าหน้าที่กรมการปกครองท้องถิ่น อำเภอคลองหลวงมาร่วมสังเกตการณ์และดูแลการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด

        ในการนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนพร้อมผู้บริหารมาตรวจเยี่ยม  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบความรู้/ความถนัด ประจำปีการศึกษา 2563  สถาบันการบินพลเรือน ได้เตรียมการจัดการสอบเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี       

 

CATC Prepares the Admissions Tests for the CATC’s Ground Programmes in the Academic Year of 2020.

 

          CATC prepared the admissions tests to test knowledge/aptitude of applicants, throughout the country, who would like to study in the CATC’s ground programmes in the academic year of 2020. Due to the situation of COVID-19 spreading, the CATC set up the practice guidelines for selecting qualified applicants into the CATC’s study programmes as follows. 1. Applicants had to wear hygienic masks. 2. Applicants had to take their temperatures at the screening areas by using thermal scanner, as provided. 3. Hand gels had to be provided at all entrance points. 4. Cleaning and disinfectant spraying had to be undertaken in the areas of admissions tests, tables and chairs and inside the buildings for admissions tests, before and after the admissions tests were conducted. 5. Test rooms for the COVID-19 risk groups had to be prepared. 6. Social distancing had to be conducted, at least 1.5 meters for walking in a line and seating arrangement for the admissions tests.           

        The admissions tests were supported by the public health officers from Klong Luang District, and police officers from Klong Luang Police Station in collaboration with military polices. In addition, officers from the Department of Local Administration, Klong Luang District, observed the CATC’s admissions event and helped to prepare readiness for the arrangement of admissions tests in order to comply with the determined measures to prevent and control COVID-19.    

         On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for Administrative Affairs and Acting President of CATC, together with CATC executives took a visit in the admissions event. The Admissions Sub-Committee of CATC, regarding the knowledge/aptitude tests for the academic year 2020, completed the arrangement of admissions tests on June 7, 2020, from 09.00-12.00 hrs., at the Thammasat Rangsit Convention Center, Thammasat University, Rangsit Campus, Pathum Thani Province. 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง