สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยได้มอบให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลัก และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เป็นเลขานุการในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2562 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมฯ โดยพลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี  รองเสนาธิการทหารอากาศ กล่าวรายงาน  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมฯ และมีคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการฝึกซ้อม  และมีผู้แทนหน่วยงานด้านการบินจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562  การสัมมนาบูรณาการ และการทบทวนหลังการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลลัพธ์ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยมาพัฒนาและปรับปรุงแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วนยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ศักยภาพและขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากอากาศยานและเรือที่ประสบเหตุ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)

         ในโอกาสนี้ สถาบันการบินพลเรือนร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และจัดทำการประเมินการจัดงาน การฝึกอบรมและการซ้อม และจัดการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบิน กัปตันสนอง มิ่งเจริญ นายกสมาคมนักบินไทย, นายถวัลย์ เทียนทอง กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงอากาศยาน สายการบินไทยไลออนแอร์, นาวาอากาศเอกชาตินนท์ สท้านผไท รองเสนาธิการ กรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ, นายเถลิงศักดิ์ ผาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ เขตสนามบินกรุงเทพ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และนางสาวนิลุบล สำลี หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย และเป็นผู้ร้องเพลงคนหน้าเย็นที่เป็นห่วงเธอ   โดยนางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นผู้ดำเนินรายการ

         จากนั้นได้รับเกียรติจาก ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน และรักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้จับรางวัลให้กับเยาวชนผู้โชคดี 2 รางวัล เพื่อเข้าร่วมโครงการสานฝันการบินกับสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562  โดยเยาวชนผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมโครงการสานฝันการบินจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับอุดร-กทม. รางวัลละ 2 ที่นั่งจากสายการบินไทยไลออน์แอร์ โดยนายถวัลย์ เทียนทอง เป็นผู้มอบรางวัล

             นอกจากนั้น การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบผู้บริหารสายการบินต่างๆมาร่วมงานและสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศพร้องของรางวัลอื่นๆ   ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลออนแอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และได้รับการสนับสนุนรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนากว่า 200 คน ในวันที่  8 มิถุนายน 2562   ณ เวทีกลางห้องนิทรรศการ หอประชุมกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

        และในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาบูรณาการ และการทบทวน หลังการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีเปิดการสัมมนาฯ และมีคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีร่วมการสัมมนาฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง