สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สถาบันการบินพลเรือน ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

CATC Attends the Certificate Presenting Ceremony for the Academic Year of 2019.

 

             พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

               ในการนี้ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการแทนรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมขานนามบัณฑิต

 

      สำหรับ สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในฐานะสถาบันการศึกษาสมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีมหาบัณฑิต และบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 404 คน ดังนี้

 

               1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 36 คน
               2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 254 คน
            3. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 2 คน
               4. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน จำนวน 26 คน
               5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 86 คน

 

              สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ มีบัณฑิตที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมเข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวสรณ์สิริ พู่วงศาโรจน์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน และนายธนภัทร ณ ไทร หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบิน พร้อมด้วยบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 รวมจำนวน 18 คน และบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 รวมจำนวน 33 คน จากสาขาวิชาต่างๆ อีกด้วย

 

      His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua graciously assigned Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, as his representative, to proceed and attend the Certificate Presenting Ceremony held for the graduates from the Suranaree University of Technology and CATC in the academic year of 2019. The Ceremony was held on November 9, 2020, at the Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima Province.  

      On the occasion, Professor Dr. Wichit Srisa-an, Ph.D., the President of the Suranaree University of Technology Council, Associate Professor Dr. Weerapong Pairsuwan, Rector of the Suranaree University of Technology, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, and FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, together with executives and instructors, greeted Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. During the Certificate Presenting Ceremony, names of the graduates were announced.       

        The CATC under the Ministry of Transport, as an affiliated educational institute of the Suranaree University of Technology, had 404 graduates who completed the Master’s Degree Study Programs and Undergraduate Study Programs and attended the Certificate Presenting Ceremony in the academic year of 2019.

  1. Master of Management Program in Aviation Management (36 graduates)
  2. Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management (254 graduates)
  3. Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management, Majoring in    Airport Management (2 graduates)
  4.   Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Technology Management (26 graduates)
  5. Bachelor of Engineering Program in Avionics Engineering (86 graduates)

 

     In the Certificate Presenting Ceremony of the academic year of 2019, there were 2 graduates who had high scores at the excellent level and attended the Golden Pin Presenting Ceremony. The 2 excellent graduates were Miss Sornsiri Phuwongsaroj from the Bachelor of Engineering Program in Avionics Engineering, and Mr. Thanapat Na Sai from the    Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management. In addition, there were 18 graduates who received the First-Class Honors and 33 graduates who received the Second-Class Honors from various fields of study.  

 

 

 

 ********************************************* 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง