สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2562

Internal Education Quality Assurance of CATC is Audited and Assessed at the Institutional Level, CATC, in the Academic Year of 2019.     

 

   พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในโอกาสมาเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ ศึกษาเอกสาร หลักฐานประกอบการตรวจประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

   FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, gave an opening remark for the event of CATC’s internal education quality assurance audit at the institutional level, CATC, in the academic year of 2019. Together with CATC executives and instructors, FS1. Pansak Nernsai welcomed the Committee on Internal Education Quality Assurance Audit on the occasion of education quality assurance audit and assessment. The audit and assessment were in compliance with the assessment criteria of the Committee. Documents and supplementary evidences for the assessment were studied according to the quality components. The event was on October 9, 2020, at CATC, Bangkok.                                 

 

 

 

                                                                             *********************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง