สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562

CATC Holds the CATC Certificate Awarding Ceremony for the Ground Programs in the Academic Year of 2019.

 

    สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สบพ. เป็นประธาน  และมีนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนพร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

        สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น เพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 579 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ รวม 4 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในการเข้าสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมการบินต่อไป ประกอบด้วย

 

  1. หลักสูตรระดับอนุปริญญา

                   –  สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน จำนวน 56 คน

                   –  สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน จำนวน 52 คน

                   –  สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 66 คน

 

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                   –  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4ปี) จำนวน 72 คน

                   –  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (3ปี) จำนวน 14 คน

 

  1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

–   สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 2 คน

                   –   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ  จำนวน 40 คน

                   –   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน  จำนวน 105 คน

                   –   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 90 คน

                   –   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง) จำนวน 9 คน

                   –   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) จำนวน 10 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (เทียบโอน) จำนวน 12 คน

                   –   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (เทียบโอน) จำนวน 14 คน

 

  1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 37 คน

 

          ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รวมจำนวน 18 คน และนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง รวมจำนวน 33 คน จากสาขาวิชาต่าง ๆ และผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในลำดับต่อไป

 

         ทั้งนี้ การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวสถาบันการบินพลเรือนได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งคัดตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยหน่วยเกี่ยวข้องจัดมาตรการและกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา และแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงาน มีการจัดจุดคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์มัลสแกน มีการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เช็คอินและเช็คเอาท์ นอกจากนี้ยังมีเจลล้างมือให้บริการทุกจุดทางเข้า มีการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารที่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้นประจำปีการศึกษา 2562 เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing โดยผู้เข้าร่วมงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดการเข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

        The Civil Aviation Training Center (CATC), a State Enterprise working under the Ministry of Transport, held the CATC Certificate Awarding Ceremony for the graduates of the Ground Programs in the Academic Year of 2019. On the occasion, Air Chief Marshal Padet Wongpinkaew, Chairman Board of Directors, presided over the CATC Certificate Awarding Ceremony. In addition, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for Administrative Affairs and Acting President of CATC, together with CATC executives and instructors, attended the aforementioned Ceremony on September 18, 2020, at CATC, Bangkok.

CATC held the CATC Certificate Awarding Ceremony for the Ground Programs to honor the 557 graduates who completed the 4 Ground Programs in the Academic Year of 2019. The 4 Ground Programs were the Programs which helped to prepare the graduates for entering into professional work life in the aviation industry. The 4 Ground Programs were comprised of:        

  1. Diploma Program

          – 56 graduates from Aircraft Maintenance Engineer License Program

          – 52 graduates from Aircraft Technology (Aircraft Instruments: AT-AI) Program

          – 66 graduates from Aircraft Technology (Avionics: AT-AE) Program

 

  1. Bachelor of Engineering Program

          – 72 graduates from Avionic Engineering Program (4 years)

          – 14 graduates from Avionic Engineering Program (3 Years)

 

  1. Bachelor of Technology in Aviation Program

         –  2 graduates from Airport Management Program (APM)

         –  40 graduates from Aviation Management Program (APM), majoring in Air Traffic Management Program (ATM)

         – 105 graduates from Aviation Management Program (APM), majoring in Airport Management

         – 90 graduates from Aviation Management Program (APM), majoring in Air Cargo Management Program (ACM)

         – 9 graduates from Aviation Management Program (APM), majoring in Airport Management (Continuing)

         – 10 graduates from Aviation Management Program (APM), majoring in Air Cargo Management (Continuing)  

         – 12 graduates from Aviation Management Program (APM), majoring in Airport Management (Transfer)

         – 14 graduates from Aviation Management Program (APM), majoring in Air Cargo Management   

         

  1. Master of Management Program in Aviation Management (37 graduates)

 

      On the occasion, the CATC Chairman Board of Director presented plaques to 18 students with first class honor and 33 students with second class honor from various programs. All the graduates will be attending the CATC Certificate Awarding Ceremony on November 9, 2020, at Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima Province.

 

       The aforementioned Certificate Awarding Ceremony would be held in compliance with the strict preventive measures to prevent students from the spreading of Corona Virus 2019 (COVID-19) according to the practice guidelines by the Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Relevant agencies had to initiate measures and practice guidelines for preventing the spreading of COVID-19 from affecting the graduates and honorable guests who wished to attend the Ceremony. The CATC arranged its COVID-19 screening points and provided thermal scanners for taking temperature. Moreover, QR Code scanning, and location check-in and check-out would be made through Thai Chana Application. Hand gels were provided at every entrance point. Inside the building which the CATC Certificate Awarding Ceremony for Ground Programs in the Academic Year of 2019 would be held, everything was cleaned up and sprayed with antiseptics. The focus was also made on Social Distancing. The attendants of the Ceremony had to wear medical masks on their faces throughout the event.            

 

 

*********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง