สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด

CATC Holds the 2019 Annual General Meeting of the CATC Savings Cooperative Limited.

 

     ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด” จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานตามวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน ปี 2562 ชุดที่ 21 เป็นผู้ดำเนินการ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

      

   Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Training Division, and Acting Vice President for Academic Affairs, CATC, presided over “the 2019 Annual General Meeting of the CATC Savings Cooperative Limited” and gave an opening speech in the event. The aforementioned Meeting was held for the members of the CATC Savings Cooperative Limited to consider and acknowledge the results of the CATC Savings Cooperative Limited’s performances according to agendas implemented by the 2019 Committee of the CATC Savings Cooperative Limited, Group 21. In addition, the members of the CATC Savings Cooperative Limited elected the new Committee of the CATC Savings Cooperative Limited, Group 22, for the year of 2020. The Meeting was held on Friday, March 6, 2020, at Auditorium 1, CATC, Bangkok.

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง