สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

CATC Holds the Training Programme to Disseminate Knowledge to Student Leaders in the Academic Year 2019.

 

      นางสาวอารยา ปัณฑวังกูร หัวหน้าแผนกกิจการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์และบุคลากร สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโครงการ การจัดทำเอกสารราชการ และพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ผู้นำนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เรือนไม้ชายคลองรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

      Miss Araya Pantavangkul, Head of Student Affairs, together with CATC instructors and personnel, held the training programme to disseminate knowledge to 35 student leaders in the academic year 2019. The main objective of the training programme was to disseminate knowledge in project proposal writing, official note preparing, improving personality of student leaders, working as a teamwork, and promoting skills of good leader and follower. The aforementioned training programme was held from February 14-16, 2020, at Ruen Mai Chai Klong Resort, Samut Songkhram Province.                   

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง