สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

            สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 รวมพลังอาสาสู้โกง” โดยมีพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธาน พร้อมด้วยพนักงานและนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาคอร์รัปชัน ที่เป็นภัยร้ายแรงและกำลังลุกลามหยั่งรากลึกในสังคมไทยจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและโอกาสในการพัฒนาประเทศมายาวนาน ซึ่งเป็นหน้าที่คนไทยที่ต้องลงมือร่วมมือกันแก้ไขและไม่ยอมให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม การจัดงานแต่ละปีจึงให้ความสำคัญกับการรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงและการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเกิดพลังเข้มแข็งที่จะร่วมมือกันกำจัดคอร์รัปชันให้หมดไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ และราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน จึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้สถาบันการบินพลเรือนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินงาน ตลอดจนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรบุคคล และสำนักงานนโยบายและแผน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ที่ผ่านไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เหตุผลที่กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน”การตื่นตัวและรวมพลังกันขึ้นมาต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคเอกชน นอกจากการเชิญชวนให้ประชาชน ข้าราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมแสดงพลังแห่งความดี รังเกียจการโกงกินและคนโกงแล้ว ยังจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลและแนวทางใหม่ๆ ด้วย เช่น ความก้าวหน้าของพลังคนไทยแต่ละภาคส่วน เป้าหมายที่จะรณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน เปิดเผยพฤติกรรม เหตุการณ์หรือบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดี เครื่องมือหรือกลไกใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ อุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน เป็นต้น ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการริเริ่มของ คุณดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อนสร้างความตื่นตัวของคนไทยเรื่องนี้จนกลายเป็นวาระแห่งชาติ และได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ

 

The event was presided by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and aimed to raise awareness of the problem of corruption that is serious and is spreading deeply in Thai society, resulting in losses to the economy, society and opportunities for national development. We, Thai citizen have to work together to solve the problem. Each year the event emphasizes awareness of the things that are changing and increase strength in the society to eliminate corruption.

To comply with the principles of the constitution and the royal decree on the rules and procedures for good government administration, B.E. 2562, CATC committee has the intention is to promote itself to be an organization with efficiency in operations and good corporate governance by focusing on creating benefits for all stakeholders, enhancing morality in operation as well as being transparent and verifiable. It, therefore, has established a good corporate governance and sustainability policy.

The event was organized by Human Resources Office And the Office of Policy and Planning and was held on Thursday, September 5, 2019 at Auditorium 1. In addition to inviting citizens, civil servants, both public and private organizations to show the power of the good, the event offered new information and directions, such as the progress of the power of Thai people in each sector, the goal of the campaign which is to create mutual action, major obstacles in solving the problem of corruption etc. This has become concrete by the initiation of Mr. Dusit Nontanakorn, former president of the Thai Chamber of Commerce who has devoted his time in creating the awareness of Thai people. This has become a national agenda and an inspiration for Thai people to stand up to solve the country’s crisis.

 

***********************************************