สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรปริญญาตรี โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร พร้อมคณาจารย์กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำองค์กร แนะแนวรายละเอียดด้านการเรียนการสอน รวมถึงชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

      พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน พร้อมให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วสถาบัน รวมถึงฝากให้นักศึกษาใหม่ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองให้มีความรู้และมาตรฐาน เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศและของโลก

      ทั้งนี้ สบพ. จะจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาใหม่ จำนวน 2 รอบ โดยแบ่งเป็นวันที่ 11-13  และ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาให้เป็นบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินที่เปี่ยมด้วยความพร้อม ด้านวิชาการและคุณธรรม ต่อไป

 

 

CATC Holds Orientation for New Students and Parent Meeting of the Academic Year 2019.

 

 

         Civil Aviation Training Center (CATC) under the Ministry of Transport held orientation for new students and parent meeting of the academic year 2019 for both diploma and undergraduate programs on Monday, June 10, 2019 at Auditorium 1. The orientation and meeting were presided over by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN. The management team and instructors gave welcoming speech and new students were introduced with the organization, course outlines and rules and regulations to enhance understanding for students and parents. The President congratulated successful candidates and gave ideas on student life on campus. Students are expected to do their best in class, develop themselves, increase knowledge and skills to be a major force in the development of the aviation industry of the country and the world.

        Orientation also included moral program held during June 11-13 and 14-16, 2019 at Chulachomklao Royal Military Academy, Nakhon Nayok to promote and develop moral values and academic performance in students.

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง