สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

 

                     พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี สบพ. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

                  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงาน สบพ. แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬาสีและกีฬาพื้นบ้าน และการมอบรางวัลกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีงบประมาณ 2561

 

CATC Organizes 2018 Sports Day.

 

 

                   On January 12, 2018, executives, lecturers and staff participated in the opening ceremony of CATC sports day 2018 which was presided over by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN.

                The objectives of sports day were to promote unity, discipline and good sportmanship as well as to build strong bonds within the organization. Staff were assigned a team color and performed a variety of activities including folk sports and the day ended with an awards ceremony.

 

***************************************