สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 403 คน

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2561

          โดยมี ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์

วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการ

ฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

          สถาบันการบินพลเรือน ในฐานะสถาบันการศึกษาสมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

โดยพันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการแทน รองผู้ว่าการ

ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ขานนามบัณฑิต จำนวน 403 คน ดังนี้

 1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 22 คน
 2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่าอากาศยาน จำนวน 8 คน
 3. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจร

             ทางอากาศ จำนวน 39 คน

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่างอากาศยาน     

             จำนวน 121 คน

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการขนส่งสินค้า

             ทางอากาศ จำนวน 112 คน

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) วิชาเอกการจัดการ

            ท่าอากาศยาน จำนวน 23 คน

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) วิชาเอกการจัดการขนส่ง

           สินค้าทางอากาศ จำนวน 10 คน

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) จำนวน 59 คน
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (3 ปี) จำนวน 9 คน

            สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ มีบัณฑิตที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมเข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายพริษฐ์ จุฑารัตนกุล หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และนายกฤตวัฎ แก้วปรารถนา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน พร้อมด้วยบัณฑิตที่ได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม เกียรตินิยมอันดับ 1 รวมจำนวน 19 คน และบัณฑิตที่ได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม เกียรตินิยมอันดับ 2 รวมจำนวน 27 คน จากสาขาวิชาต่างๆอีกด้วย

           

 

CATC Attends the Graduation Ceremony of the Academic Year 2018

 

        CATC, under the Ministry of Transport, attended the graduation ceremony of the academic year 2018, on November 29, 2019, at Surapat 2 Building, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima Province. There were 403 students graduated from the institute with graduate and undergraduate levels in the academic year 2018.

       His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua had graciously assigned Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn to proceed on behalf of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua and to preside over the graduation ceremony of the academic year of 2018, held for students graduated from Suranaree University of Technology and CATC.

      On the occasion, Prof. Dr. Wichit Srisa-an, the President of the Suranaree University of Technology Council, together with Prof. Dr. Weerapong Paesuwan, President of Suranaree University of Technology, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs, Acting President of CATC and CATC executives and lecturers took an opportunity to welcome Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.  

      CATC, as an affiliated institute of Suranaree University of Technology, had students graduated with Master Degree and Bachelor Degree in the academic year 2018 that received the certificates of graduation.             

      On the occasion, FS1.Pansak Nernsai, Director of the Aeronautical Services Training Division, Acting Vice President of Academic Affairs, was the announcer of the 403 names of the graduates from the programs as follows:

 1. Master of Management in Aviation Management: 22 graduated students;
 2. Bachelor of Technology in Aviation Program in Airport Management: 8 graduated students
 3. Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management, Major in Air Traffic Management (ATM): 39 graduated students
 4. Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management, Major in Aircraft Management: 121 graduated students
 5. Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management, Major in Air Cargo Management (ACM): 112 graduated students

 

 1. Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management (Continuing), Major in Airport Management: 23 graduated students
 2. Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management (Continuing), Major in Air Cargo Management: 10 graduated students
 3. Bachelor of Engineering (Avionics Engineering Program: AEE), the 4-year-program: 59 graduated students
 4. Bachelor of Engineering (Avionics Engineering Program: AEE), the 3-year-program: 9 graduated students

       In the graduation ceremony, academic year of 2018, there were 2 graduates who were recognized with the excellence scores and they received the royally bestowed golden pins, namely Mr. Prit Jutharattanakul from the Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management and Mr. Krittawat Kaewprattana from Bachelor of Engineering, Avionics Engineering Program. In addition, there were 19 graduated students who received the First-Class Honors with gold medals and 27 graduated students who received the Second-Class Honors from different study programs.         

 

 

***********************************************

    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง