สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด” จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานตามวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน ปี 2561 ชุดที่ 20 เป็นผู้ดำเนินการ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง