สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอ หัวข้อ ” เจาะเส้นทางอนาคต สร้างความสำเร็จคนการบิน “ ในงานเสวนาวิชาการ อุตสาหกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2561  ที่จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ

       โดย พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. ได้ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตหรือโอกาสที่ ICAO ปักธงแดงให้ประเทศไทยเมื่อปี 2558   ซึ่งผู้ว่าการ สบพ.ได้ชี้แจงว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการยกระดับมาตรฐานต่างๆให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงมาตรฐานด้านการบินในทุกๆด้านของไทย  เพราะผลการตรวจประเมินจาก ICAO  เมื่อปี 2560 ICAO ได้ปลดหรือถอดธงแดงหน้าประเทศไทยออกแล้ว แสดงว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานในด้านต่างๆตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ ICAO กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการสนามบิน  การจัดการสายการบิน  การจัดการการจราจรทางอากาศ  รวมไปถึงการจัดการด้านการผลิตบุคลากรการบิน ซึ่งในด้านการผลิตบุคลากรการบินนั้นสถาบันการบินพลเรือนได้ผ่านการตรวจประเมินจาก ICAO เมื่อปี 2558   ในการจัดหลักสูตรของ สบพ.นั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลและยึดหลักความปลอดภัยทางด้านการบิน ซึ่งนอกจากมาตรฐานของ ICAO  แล้ว  ยังมีมาตรฐานต่างๆด้านการบิน อาทิเช่น ทางยุโรป ใช้มาตรฐาน  EASA  ทาง สหรัฐอเมริกาใช้มาตรฐาน FAA เป็นต้น

     นอกจากนั้น  ผู้ว่าการ สบพ.ยังได้กล่าวถึงความต้องการบุคลากรการบินในด้านต่างๆ  ที่ยังมีความต้องการอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรื่องนี้ เป็นเหตุให้มีสถาบันการศึกษาต่างๆได้เล็งเห็นโอกาสและสนใจเปิดหลักสูตรด้านการบินมากขึ้น  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรด้านธุรกิจการบิน    จึงฝากข้อพิจารณาให้ทุกสถาบันเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์การฝึกตามมาตรฐานที่กำหนด  เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน  อันจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรการบินในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สบพ.พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรการบินเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบินต่อไป    พร้อมกล่าวถึงแนวทางในการเเก้ไขปัญหารวมถึงเเนวโน้มในการบริหารงานเเละพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคต่อไป

     สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา เเละผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เเละทิศทางด้านการบินในปัจจุบัน โดยมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวข้องทางด้านการบินเพื่อก้าวสู่การพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในอนาคต

 

 

 

***********************************************