สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

                 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เข้ารับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปี  2561 ของ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

 

***********************************************