สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

       ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (รุ่นที่ 6)  ประจำปีการศึกษา 2561   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมพิธี  โดยการจัดพิธีปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวรายละเอียดหลักสูตรด้านการเรียนการสอน   ชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษา  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561  ณ อาคารหอประชุม 1 ชั้น 2 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง