สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2560 (SAREX 2017) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ท่าเทียบเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า นางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาค ผู้แทนเหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว

          ประเทศไทย เป็นรัฐภาคีขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ซึ่งกำหนดให้รัฐภาคีต้องจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่อากาศยานและเรือที่ประสบภัยในอาณาเขตที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการและประสานงานในภารกิจ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 จัดตั้งองค์กรเพื่อค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย (Rescue Coordination Centre : RCC) โดยให้ กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย กรมการบินพลเรือน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันได้โอนมาสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และตั้งขึ้นเป็น สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประกอบด้วย ผู้แทนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการฯ และเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงกำหนด ให้มีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยเป็นประจำทุกปี เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเชื่อมั่นว่าเมื่อประสบภัยในประเทศไทย จะมีหน่วยงานของรัฐสามารถช่วยเหลือได้ทันที

          ในปี 2560 คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาฯ ได้มอบให้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 โดยได้จำลองสถานการณ์เป็นกรณีเรือเฟอร์รี่ประสบเหตุเพลิงไหม้จนต้องสละเรือ และต้องเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือออกจากเรือ และมีผู้สูญหาย ซึ่งการฝึกซ้อมถือเป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นพันธกิจที่รัฐบาลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานฯ ได้จัดกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง การจัดอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย การทดสอบข่ายการติดต่อสื่อสาร (Communication Check) และการทดสอบภาคทฤษฎี (Paper Exercise) ณ โรงแรมแกรนด์ซีวิว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่การฝึกซ้อมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การประสานงาน การอำนวยการ และการควบคุมและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะความพร้อม ความชำนาญ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ขีดความสามารถ และศักยภาพ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความมั่นใจในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ และประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อม เพื่อนำมาประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย

          ในการนี้ น.ส.วรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน เป็นผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนขึ้นรับโล่ห์ที่ระลึกในการร่วมการฝึกซ้อมฯ ณ ท่าเทียบเรือ เกาะสมุย1 และจัดแสดงนิทรรศการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้พร้อมนำเสนอหลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ อีกด้วย

 

*********************************************** 

  

 

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง