สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมประจำปี 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  หัวข้อ “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”   ในโอกาสนี้  พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ เรื่อง  “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

 

 *********************************************** 

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง