สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

        สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่
สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่
15 17 มีนาคม 2560 ณ สถาบันการบินพลเรือน
กรุงเทพฯ และ
ศูนย์ฝึกบินหัวหิน โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
เป็นประธานเปิดโครงการ

          สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สถาบันการบินพลเรือน
ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้พนักงานที่เข้าใหม่เกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพ
การทำงานนโยบาย และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสถาบันการบินพลเรือน ทั้งยังช่วยให้พนักงานใหม่สามารถ
ปรับตัวได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เรื่องงานที่ต้องรับผิดชอบ พร้อมรับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจน
วิธีการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่ สถาบันการบินพลเรือน กำหนดขึ้น

          โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายข้อควรรู้เกี่ยวกับ
สถาบันการบินพลเรือน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน ระเบียบปฏิบัติ ระบบบริหารงานในด้านต่างๆ
 
อีกทั้งยังมี กิจกรรมสร้างทีมงาน ที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ของพนักงานใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
สร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กร ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ สร้างความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงาน
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเยี่ยมชมหน่วยงานใน
สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพ ฯ รวมถึงกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ
จังหวัด เพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรม
ของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

          ทั้งนี้ พนักงานบรรจุใหม่สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2560 ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคอากาศ ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน
สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยนายเจน หน่อท้าว ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน และ
นางณัฐธยาน์ สว่างแสง หัวหน้าแผนกบริการ ให้การต้อนรับ

 

                             ***************************************************