สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562 ) พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการกล่าวเปิด “โครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 ซึ่งได้มีการจัดการอบรมระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สบพ. กรุงเทพมหานคร  สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาย สามารถ แสงรินทร์ นิติกรปฏิบัติการ กองกลางพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม อีกด้วย

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง