สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

 

       สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สบพ. เป็นประธาน  และมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ หอประชุม 1  สบพ.  กรุงเทพฯ

         สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาภาคพื้น เพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 557 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ รวม 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

 

1.หลักสูตรระดับอนุปริญญา

–   สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน  จำนวน 52 คน

–   สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน  จำนวน 36 คน

–   สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน  จำนวน 81 คน

 

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4ปี) จำนวน 40 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (3ปี) จำนวน 14 คน

 

3.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

–   สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน  จำนวน 6 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  จำนวน 2 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ  จำนวน 40 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการจัดการท่าอากาศยาน  จำนวน 108 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 119 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง) จำนวน 22 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) จำนวน 26 คน

 

4.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 11 คน

 

ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รวมจำนวน 21 คน และนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง รวมจำนวน 37 คน จากสาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในลำดับต่อไป

 

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony for Graduates of Ground Training Program 2017.

 

 

      On September 28, 2018 at Auditorium 1, The Civil Aviation Training Center (CATC) organized certificate presentation ceremony for graduates of ground training programs 2017, presided over by ACM. Padet Wongpinkaew, Chairman Board of Directors. The ceremony was also attended by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, executives and instructors. This ceremony was to honor 557 graduates of 4 ground training programs as follows; 1. Diploma Program – 52 graduates from Aircraft Maintenance Engineer License Program – 36 graduates from Aircraft Technology (Aircraft Instrument:AT-AI) Program – 81 graduates from Aircraft Technology (Avionics: AT-AE) Program 2. Bachelor of Engineering -40 graduates from Avionic Engineering Program (4 years) -14 graduates from Avionic Engineering Program (3 Years) 3. Bachelor of Technology in Aviation Program – 6 graduates from Airport Management Program (APM) – 2 graduates from Air Cargo Management Program (ACM) – 40 graduates from Air Traffic Management Program (ATM) – 108 graduates from Aviation Management Program(APM) – 119 graduates from Air Cargo Management Program (ACM) – 22 graduates from Management Program (Continuing)(APMc) – 26 graduates from Air Cargo Management Program (Continuing)(ACMc) 4.11 graduates from Master of Management Program in Aviation Management On this occasion, the Chairman Board of Director presented plaques to 21 students with first class honors and 37 students with second class honors from various programs. All the graduates will be attending commencement ceremony at Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima on November 30, 2018.

 

 

***********************************************