สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

               

 

              พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

              สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดการฝึกอบรม “หลักสูตรการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงให้ ผู้บริหาร และพนักงานของ สบพ. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบดังกล่าว

 

             การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ สบพ. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณแก้วใจ  คดีธรรม นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และ คุณอรวรรณ  ทองกรด นิติกร กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มาบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding, e-market และ วิธีเฉพาะเจาะจง, วิธีคัดเลือก และบทบาทหน้าที่กรรมการฯ  ทั้งนี้วิทยากรทั้งสองท่านยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน พร้อมตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง