สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 โดยมี นาย เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

          สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” อีกทั้งยังเป็นการให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน “โครงการพระราชดำริฝนหลวง ครบปีที่ 62” จากหน่วยงานต่างๆ การจัดตลาดเกษตรกร การสาธิต และการฝึกอาชีพ

             ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน และพนักงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง