สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         

                ดร.กนก  สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560  ณ อาคารหอประชุม  สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

           กิจกรรมสัมมนาอาจารย์แนะแนวในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกิจกรรมที่สถาบันการบินพลเรือนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาจารย์แนะแนว ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และภารกิจของสถาบันการบินพลเรือน รวมถึงได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานในกลุ่มการขนส่งทางอากาศอีกด้วย

           ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทางด้านการบินเข้าร่วมการเสวนาหลายท่าน ได้แก่ ดร.กนก  สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน, นายปรีดา ยังสุขสถาพร  รองผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, กัปตันชลวิชย์  นันทวิสัย ผู้จัดการกองจัดหาบุคลากรการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), นายจักรกฤษณ์ อจลพงศ์ ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ  นายวิวัฒน์  ยอดนวล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบำรุงรักษาที่ 4  กองก่อสร้างและบำรุงรักษา กรมท่าอากาศยาน โดยมี นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้ดำเนินรายการ

           นอกจากกิจกรรมการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานด้านการบินแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการแนะนำองค์กร บทบาท ภารกิจของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ กรมท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในกลุ่มการขนส่งทางอากาศ สังกัดกระทรวงคมนาคม และกิจกรรมการเสวนาของศิษย์ปัจจุบันในหัวข้อ “ชีวิตในรั้วสถาบันการบินพลเรือน” รวมถึงการให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชมสถานที่ ห้องปฏิบัติการของกองวิชาต่างๆ ภายในสถาบันการบินพลเรือน อีกด้วย

 

  *********************************************** 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง