สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

           พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ซึ่งเป็นกิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา 2560 ของกองวิชาบริการการบิน ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ 4  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  ณ อาคารเอนกประสงค์  สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************