สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

       พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมประจำปี 2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ในหัวข้อ เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกลเชื่อมโลก” โดยที่การพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ (Area – Based Development) จะเป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 และสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการยกระดับศักยภาพเติบโตและกระจายโอกาสในระดับพื้นที่ ดังนั้น สคช. จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมประจำปี 2562

       ในโอกาสนี้  พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ เรื่อง  “พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกลเชื่อมโลก”เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

 

         Prime Minister General Prayut Chan-o-cha presided over the annual meeting of the Office of the National Economics and Social Development Council 2019 (NESDB) on “พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกลเชื่อมโลก”. Area-Based Development will be a driving force for development under the development strategy in the 12th Development Plan and it will support long-term goals under the 20-year strategy to upgrade the potential of growth and opportunity distribution at the local level. Therefore, the NESDB has set up an annual meeting in 2019.

        The meeting was also attended by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN. Then he visited the exhibition on “พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกลเชื่อมโลก”  on September 18, 2019 at the Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Nonthaburi.

 

 

***********************************************