สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


              สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 319 คน

 

                   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

                  สถาบันการบินพลเรือน ในฐานะสถาบันการศึกษาสมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 319 คน ดังนี้

 

  1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 14 คน

  2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 5 คน

  3. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 16 คน

  4. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

                         – วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ จำนวน 40 คน

                         – วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  จำนวน 94 คน

                         – วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน  จำนวน 75 คน

  1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง)

                        – วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  จำนวน 14 คน

                        – วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 9 คน

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินจำนวน 51 คน

  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 1 คน

 

                 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า ความสำเร็จของทุกคนในวันนี้ เกิดจากความมุ่งมั่น  พากเพียรที่จะศึกษาหาความรู้ จึงขอให้ทุกคนนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ อุตสาหกรรมการบิน องค์กร สังคม และตนเองต่อไป  ในฐานะที่เป็นบุคลากรด้านการบิน การศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนั้น จะช่วยให้เราก้าวทันโลก ทันกับเทคโนโลยี  และนวัตกรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมรับ และปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงขึ้น นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว หลักสำคัญที่ต้องระลึกไว้เสมอในการประกอบอาชีพ คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต หวังว่ามหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคน จะเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม อันจะส่งผลให้ทุกคนประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบินของชาติสืบไป

 

***********************************************

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง