สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

               พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมบัติ ทีฆทรัพย์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และคณะผู้ทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโอกาสมาเพื่อรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สบพ. ให้มีการพัฒนา และ เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. อีกต่อไป เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กทม.ฯ

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง