สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

               สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมี พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์  โกมุทานนท์ ประธานกรรมการ สบพ. เป็นประธาน  และมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ.  พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ หอประชุม 1  สบพ.  กรุงเทพฯ

 

               สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาภาคพื้น เพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 438 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ รวม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรระดับอนุปริญญา

–   สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน  จำนวน 58 คน

–   สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน  จำนวน 30 คน

–   สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน  จำนวน 33 คน

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 1 คน
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 51 คน
  3. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

–   สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  จำนวน 5 คน

–   สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน  จำนวน 15 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  จำนวน  94 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง)        จำนวน 13 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน  จำนวน 75 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง)  จำนวน 9 คน

–   สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ  จำนวน 40 คน

  1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 14 คน

 

             ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในลำดับต่อไป

 

 *********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง