สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post


สรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินของไทยที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. ประจำปี 2559