สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

 

 

 

               วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 แผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 งานศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ โดยในภาคเช้า 8.00 น.- 12.00 น. จัดให้มีกิจกรรมรังสรรงานศิลป์ไทยครั้งที่ 2 และภาคบ่าย 13.30 น.-18.00 น.จัดการแข่งกีฬาศิลปวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร โดยมีเครือข่าย 6 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรม (สถาบันการบินพลเรือน พาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยอีสเทรินท์เอเชีย)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสาน และดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงความสำคัญของศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของสังคมไทย

 

 

 

 

 

   
 
 
***************************************