ประกาศรายชื่อที่นั่งรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 24 กันยายน 2556