สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2555

   
 

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน

หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน

หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาชาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน

บทความที่เกี่ยวข้อง