สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรของ สบพ. ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 หากบุคลากร มีความประสงค์จะส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2016/