ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช้งาน จำนวน 22 รายการ