สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       นายวิโรจน์ น้อยวิไล  ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน  สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย นายวรงค์ฤช ณัฐธำรงกุล หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน   นายญาณวุฒิ คัมภีรภาพ รักษาการหัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน  และครูวิชาภาคพื้นกองวิชาช่างอากาศยาน สบพ. เข้าร่วมประชุม กับผู้บริหารบริษัทสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เอจี ซึ่งประกอบไปด้วย นายชัชชล เจนการ  นายสถานีสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เอจี ประจำประเทศไทย นายแสงสูรย์ ขันอาษา รองนายสถานีสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เอจี ประจำประเทศไทย

      เพื่อพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เอจี และ สถาบันการบินพลเรือน  ว่าด้วยเรื่อง “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบการจริง ” ให้กับนศ. หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรก โดยปัจจุบันกองวิชาช่างอากาศยาน (กชอ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตช่างอากาศยานได้ยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมช่างอากาศยานของ สบพ. และกำลังดำเนินการตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-147 Training  อีกด้วย โดยบริษัทสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เอจี ยินดีให้ความร่วมมือกับ สบพ. ในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ

 

********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง