สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          นายวิโรจน์ น้อยวิไล  ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน  พร้อมด้วย นายวรงค์ฤช ณัฐธำรงกุล หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน นายญาณวุฒิ คัมภีรภาพ รักษาการหัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน  และครูวิชาภาคพื้นกองวิชาช่างอากาศยาน สบพ. เข้าร่วมประชุม กับผู้บริหาร บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด  ซึ่งประกอบไปด้วย

คุณชัยวัฒน์ นวราช ประธานกรรมการบริหาร

คุณณัฏฐภัทร สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. MICHAEL Mc GRATH   Director of Maintenance

Mr.Philippe Leysen  Chief commercial officer

       เพื่อพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด และ สถาบันการบินพลเรือน  ว่าด้วยเรื่อง “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบการจริง ” ให้กับนศ. หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรก โดยปัจจุบันกองวิชาช่างอากาศยาน (กชอ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตช่างอากาศยานได้ยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมช่างอากาศยานของ สบพ. และกำลังดำเนินการตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-147 Training  อีกด้วย โดย บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด ยินดีให้ความร่วมมือกับ สบพ. ในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด

 

********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง