สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

      นายวิโรจน์ น้อยวิไล  ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน  พร้อมด้วย นายวรงค์ฤช ณัฐธำรงกุล หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน   นายญาณวุฒิ คัมภีรภาพ รักษาการหัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน  และครูวิชาภาคพื้นกองวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมประชุม กับผู้บริหาร บริษัทสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณถวัลย์ เทียนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมคุณรัชกฤช ภูริชวงศธรรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

    เพื่อพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ และ สถาบันการบินพลเรือน  ว่าด้วยเรื่อง “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบการจริง ” ให้กับนศ. หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรก โดยปัจจุบันกองวิชาช่างอากาศยาน (กชอ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตช่างอากาศยานได้ยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมช่างอากาศยานของ สบพ. และกำลังดำเนินการตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-147 Training  อีกด้วย โดย บริษัท สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ยินดีให้ความร่วมมือกับ สบพ. ในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2564 ณ  บริษัท สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์

 

********************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง