สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ประชุมเพื่อพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

CATC Attends the Meeting for the Considerations of Agreement and Cooperation made with the Thai Aviation Industries Company Limited (TAI Co., Ltd.).

 

          นายวิโรจน์ น้อยวิไล  ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย นายวรงค์ฤช ณัฐธำรงกุล หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน นายญาณวุฒิ คัมภีรภาพ รักษาการหัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน  และครูวิชาภาคพื้นกองวิชาช่างอากาศยาน สบพ.  เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และสถาบันการบินพลเรือนว่าด้วยเรื่อง“การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบการจริง”กับผู้บริหารบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ( TAI THAILAND)  ซึ่งประกอบไปด้วย

น.ท.กฤษดา นนท์ศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

น.ท.กานต์ การุณพักตร์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

น.ต.คัคนิน บุนนาค ผอ.ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย

ร.ท.อภิวัฒน์ อินทรวิชัย ผอ.ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง  บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

        ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และ สถาบันการบินพลเรือน  ว่าด้วยเรื่อง “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบการจริง ” ให้กับนักศึกษา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรก โดยปัจจุบันกองวิชาช่างอากาศยาน (กชอ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตช่างอากาศยานได้ยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมช่างอากาศยานของ สบพ. และกำลังดำเนินการตามแผนการจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-147 Training  อีกด้วย  เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุม Tai 1 บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด

 

        Mr.Wirojana Noyvilai, Director of Aircraft Maintenance Training Division, CATC, together with Mr.Varongrit Nutthamrongkul, Chief of Aviation Training Quality Assurance Bureau, Mr.Yannawut Kampeeraparb, Acting Chief of Aircraft Maintenance Training Department, Aviation Training Quality Assurance Officers, and ground instructors from the Aircraft Maintenance Training Division, CATC, attended the meeting for the considerations of agreement and cooperation made between the Thai Aviation Industries Company Limited (TAI) and the CATC, regarding to “The practice part training for the course on ground engineer’s operations in real industrial establishments”. The executive team from the Thai Aviation Industries Company Limited (TAI Co., Ltd.) was comprised of:       

Wing Commander Krisada Nonsiri    Assistant Managing Director for Research and Development

Wing Commander Karn Karunpak    Director for Business Development

Squadron Leader Kakanin Bunnag    Director for Quality and Safety

Flying Officer Apiwat Intarawichai   Director of Don Mueang Aircraft Maintenance Center, the Thai Aviation Industries Company Limited (TAI Co., Ltd.)

       Main objective of the aforementioned meeting was to consider the agreement and cooperation made between the Thai Aviation Industries Company Limited (TAI) and the CATC, regarding to “The practice part training for the course on ground engineer’s operations in real industrial establishments”. Students who studied the ground engineering study program, in the field of aircraft engineering, majoring in gas-turbine engine, were supported to work in the aviation industry. The CATC’s ground engineering study program, in the field of aircraft engineering, majoring in gas-turbine engine was firstly certified and approved by the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), similar to the CATC’s Ground Engineering Training Center. At present, the Aircraft Maintenance Training Division (AMTD) is the main division that produces aircraft engineers and uplifts the training standards for the CATC’s aircraft engineers. Moreover, the Division implements works, according to the EASA Part-147 Training Center Establishment Plan. The meeting was held on May 18, 2021, at the TAI 1 Auditorium of the Thai Aviation Industries Company Limited.

 

 

********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง