สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

สบพ. ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมปรึกษาแนวทางในการทำความร่วมมือ

CATC Cooperates with the Department of Skill Development to Discuss the Guidelines on Cooperation.  

 

     สถาบันการบินพลเรือน โดย กองวิชาบริหารการบิน ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ร่วมปรึกษาแนวทางในการทำความร่วมมือ ดำเนินการสร้างกรอบมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือที่มีการดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

    โดยร่วมดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของแรงงานในรูปแบบ Standardized Training Packages เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เพื่อลดช่องว่างอัตราการว่างงานและเตรียมความพร้อมของแรงงานรองรับโครงการ EEC โดยความร่วมมือระหว่าง กองวิชาบริหารการบิน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

 

   The Aviation Management Training Division of the CATC cooperated with the Department of Skill Development to discuss the guidelines on the cooperation to initiate the framework of the operational procedure standards for relevant work positions or positions in the aviation and logistics industries. 

    Both parties, the CATC and the Department of Skill Development, prepared training courses to enhance the working skills of workers that complied with the worker operational standards in the form of Standardized Training Packages (STP). The workers would be prepared and be ready to work in the aviation and logistics industries. Training courses would reduce gaps in the unemployment rate. In addition, the training courses would help the workers to be ready to support the EEC Project through the cooperation between the Aviation Management Training Division, CATC, and the Department of Skill Development. The event was held on March 18, 2021, at the Ministry of Labour.    

 

********************************