สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน

CATC Holds the Event of English Activities for CATC Students.

 

      สถาบันการบินพลเรือน  โดย กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการใช้ความรู้ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมเสริมทักษะนอกชั้นเรียน ในรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นการทบทวนความรู้วิชาภาษาอังกฤษเทคนิคด้านการบิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

    The Aviation Technical English Division of CATC held the event of English activities for CATC students under the objectives to support and promote students to use English knowledge through skill enhancing activities outside classroom. Activities were created to support the usage of English and review of aviation technical English. The event was held on March 1, 2021, at CATC, Bangkok.    

         

 

*********************************************