สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 กองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ โรงเรียนชลประทานวิทยา จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ เสริมฝันเยาวชนพร้อมป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านการบิน

Aeronautical Engineering Division of CATC, in Cooperation with Chonprathanwittaya School, Holds the Special Classroom Project to Support the Youth’s Dream and Prepare Students for Entering into the Aviation Industry. 

 

      พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน โดยความร่วมมือระหว่าง กองวิชาวิศวกรรมการบิน และโรงเรียนชลประทานวิทยา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

          สำหรับ โครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานและทักษะทางด้านการบิน ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ไปจนถึงการปฏิบัติงานด้านอากาศยานต่าง ๆ ถือเป็นการเตรียมความพร้อม รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านการบิน ให้ได้ทำในสิ่งที่ตนเองใฝ่ฝันในอนาคต นอกเหนือจากการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานต่างๆ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง อีกด้วย

 

          ทั้งนี้ในวันดังกล่าว คณะผู้บริหาร สบพ. นำโดย ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน ได้ร่วมประชุมกับ นางสาวนิตยา เทพอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา และคณะทำงาน หารือพิจารณาแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน ต่อไป

 

     FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the opening ceremony of the special classroom project regarding to aviation industry. Cooperation was made between the Aeronautical Engineering Division of CATC and Chonprathanwittaya School. The event was held on February 19, 2021, at CATC, Bangkok.  

     The special classroom project regarding to aviation industry was initiated to create direct experiences in aviation industry for high school students (Matthayom 4-5 levels) who studied in the Science-Math Program and the English-Math Program. The students would gain opportunities to learn fundamental knowledge and skills in aviation. The contents learned in the special classroom were comprised of aviation history and various operations in aircraft. Students would be prepared for aviation industry. Moreover, students who were interested in the aviation study were inspired to do things that they were dreaming of and be prepared for their future jobs. Apart from producing and developing aviation personnel, the CATC perceived the importance of providing supports to various agencies through the strengthening of important communities. In addition, the CATC operated works in compliance with the policies on direct corporate social responsibility and environmental awareness. 

    On February 19, 2021, the CATC executives led by Dr. Usa Torteanchai, Director of Aeronautical Engineering Division, joined the meeting with Miss Nittaya Theparoonrat, Director of Chonprathanwittaya School and the working team in order to discuss relevant matters and consider the guidelines on academic cooperation between the two agencies, CATC and Chonprathanwittaya School. 

 

 

 

********************************************* 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง