สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

CATC Welcomes the Team of Executives from Pathumwan Institute of Technology in a Study Visit at the CATC, Bangkok. 

 

      นายวิโรจน์  น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือเพื่อทำความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมช่างอากาศยาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

           โดยสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้บรรยายสรุปภารกิจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน กองวิชาช่างอากาศยาน ในขณะที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้แนะนำภารกิจของหน่วยงาน โดยมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมกำลังที่มีศักยภาพและตอบโจทย์สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงภาคการบินของประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมช่างอากาศยาน โดยเห็นว่า สบพ. เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน จึงมีความสนใจในการขอทำความร่วมมือและขอรับคำแนะนำในการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมช่างอากาศยานซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมช่างอากาศยาน การใช้ห้องปฏิบัติการช่างซ่อมอากาศยานของ สบพ. รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่ สบพ. สามารถให้การสนับสนุนได้ ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป

 

      Mr. Wirojana Noyvilai, Director of Aircraft Maintenance Training Division, together with the CATC executives, welcomed Associate Professor Dr. Prayoon Surin, Acting President of Pathumwan Institute of Technology, executives and staff from Pathumwan Institute of Technology in the study visit at CATC. In addition, discussions between CATC and Pathumwan Institute of Technology were made for cooperation in preparing the Aircraft Maintenance Engineering Study Programs, on December 16, 2020, at CATC, Bangkok.      

 

      The CATC gave briefings on the missions regarding to the preparation of instructions for the Aircraft Maintenance Engineering Study Programs by the Aircraft Maintenance Training Division, whereas Pathumwan Institute of Technology introduced its missions and policies to open and extend educational opportunity and promote work competencies that meet the needs of workplaces in various industrial sectors, including the country’s aviation sector. The Pathumwan Institute of Technology was willing to open courses and study programs in aircraft maintenance engineering and it perceived that CATC was the institute which had expertise in preparing instructions for the aircraft maintenance engineering study programs. Therefore, Pathumwan Institute of Technology was interested in seeking for cooperation and advices in preparing the aircraft maintenance engineering study programs. Both parties, CATC and Pathumwan Institute of Technology, discussed the guidelines on cooperation in opening the aircraft maintenance engineering study programs, the usage of the CATC’s aircraft maintenance engineering workshops. Furthermore, opinions were exchanged in the aspects that the CATC was able to support and provide assistance. The delegates from Pathumwan Institute of Technology visited the CATC’s classrooms and workshops and applied gained experiences into the guidelines on the preparation of academic cooperation in the future.           

 

 

 ********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง