สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

โรงเรียนชลประทานวิทยา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สถาบันการบินพลเรือน

Delegates from the Chonprathanwittaya School Take a Study Visit at CATC.

 

         ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร. นิตยา เทพอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานวิทยา และคณะผู้บริหาร และนักเรียนในโอกาสมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของ สบพ. รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ พิจารณาจัดหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการบินในกลุ่มรายวิชา “เตรียมวิศวกรรมการบิน (Pre-Aircraft Engineer, PAE)” ให้กับนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ สบพ. ให้ความสำคัญและอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การสนับสนุน ในฐานะที่ สบพ. มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน อันจะนำไปสู่การดำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงเปิดโอกาสแก่นักเรียนที่สนใจอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ได้เรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพด้านอุตสาหกรรมการบินสู่ระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนต่างๆ ของกองวิชาวิศวกรรมการบิน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

      Dr. Usa Torteanchai, Director of Aeronautical Services Training Division, CATC, together with CATC executives and instructors, welcomed Dr. Nittaya Theparoonrat, Director of the Chonprathan Wittaya School, the School’s executives and students in the study visit at CATC. The delegates from the School listened to the CATC’s briefings on its missions and discussed the guidelines on academic cooperation with the CATC. Moreover, courses in aviation fundamental knowledge under the subject of “Pre-Aircraft Engineer (PAE)” were considered to open for students who studied science subjects. Furthermore, considerations were made on the preparation of instructions at the basic educational level. The project of special classrooms for aviation industry at the Chonprathanwittaya School, Nonthaburi Province, was emphasized. The Chonprathanwittaya School was considered one of the institutes which was given importance by the CATC and it was considered to be given with support and assistance. The CATC’s core missions were to produce, develop personnel in terms of knowledge and skills, and send the trained personnel to work in the agencies operating in the aviation industry. This would lead to the operation of missions that complied with the social responsibility in the aspect of important community promoting and strengthening for sustainable development. Moreover, opportunities were opened for students who were interested in having careers in the aviation industry. Students would be able to learn and develop competencies of their work performances. Furthermore, they would be ready to enter in the field of aviation industry and comply with the international standards. On the occasion, the delegates took a visit at the classrooms and workshops of the Aeronautical Engineering Division on December 16, 2020, at CATC, Bangkok.                         

 

 

*********************************************