สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สำนักงบประมาณ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สถาบันการบินพลเรือน

Budget Bureau Takes a Study Visit at CATC.

 

      นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ และคณะผู้ทำงาน จากสำนักงบประมาณ ในโอกาสมาเพื่อร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงภารกิจ การดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในอนาคต ของสถาบันการบินพลเรือน ทั้งนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร18ชั้น) ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ของกองวิชาวิศวกรรมการบิน และกองวิชาบริการการบิน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

       Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, together with CATC executives and instructors, took an opportunity to welcome Miss Kanokrat Khuntong, Director of Economic Budget Division, and the working team from the Budget Bureau on the occasion of the meeting to acknowledge the CATC’s previous missions, implementations and projects which would require budget allocation in the future. The delegates from the Budget Bureau took a visit in the area around the Building of Aviation Personnel Development Center, the Administration Building, the other building with durable goods (the 18-storey-building), classrooms and workshops of Aeronautical Engineering Division and Aeronautical Services Training Division. The study visit was taken on December 17, 2020, at CATC, Bangkok.                  

 

 

********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง