สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

CATC Welcomes the Instructors and Students from Srinakharinwirot University in the Study Visit at the CATC Flight Training Center in Hua Hin District.  

   

       นาวาอากาศโท อภิชาต วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมครูการบินและศิษย์การบิน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ จำนวนทั้งสิ้น 43 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

         สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพการจัดการการบินภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต  ซึ่งเห็นว่า สบพ. เป็นสถาบันหลักของประเทศที่จัดหลักสูตรภาคอากาศที่ได้ตามมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย จึงมีความสนใจให้นิสิตได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้คณะได้เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคอากาศของ สบพ. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในหลักการ องค์ประกอบ และขั้นตอนการดำเนินงานภายในธุรกิจการบินมากยิ่งขึ้น

 

      Wing Commander Apichart Watawattana, Director of Flight Training Center in Hua Hin District, CATC, together with flight training instructors and student pilots, took an opportunity to welcome instructors and students from the Faculty of Environmental Culture and Ecotourism, Srinakharinwirot University. There were 43 participants in total who came to take a study visit on November 27, 2020, at the CATC Flight Training Center in Hua Hin District, Prachuap Khirikhan Province.    

        Main objective of the aforementioned study visit was to develop and improve professional skills in aviation management under the project to develop and promote the students’ professional experiences. It could be seen that the CATC was the country’s main institute in preparing and arranging the air programs which complied with the international standards. In addition, the CATC was able to conduct modern and advanced instructions and students could learn from the learning resources with good quality. Moreover, the entourage from Srinakharinwirot University visited the instructional areas of the CATC’s air programs. Therefore, students would understand more about the principles, components and operational processes in the aviation business.                           

 

********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง