สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

CATC Welcomes the Team of Executives from the Rajamangala University of Technology Krungthep.

 

    พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ให้การต้อนรับ นายณรงค์ฤทธิ์  เมฆลอย ผู้อำนวยการโครงการสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน กองวิชาช่างอากาศยาน พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ NDT ห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls Royce และห้อง Composite Lab เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนในหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน และพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะตามมาตรฐานสากลเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินต่อไป เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

       FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, together with the CATC executives, took an opportunity to welcome Mr. Narongrit Mekloi, Director of the UTK Aviation Institute and executives from the Rajamangala University of Technology Krungthep in the study visit at the CATC to listen to the briefings on missions and instructions of the aircraft maintenance engineering programs by the Aircraft Maintenance Training Division. In addition, delegates from the Rajamangala University of Technology Krungthep visited the instruction rooms, such as the Non-Destructive Testing (NDT) Lab, Rolls Royce Workshop, and Composite Lab. The study visit was useful for promoting and supporting the instructions in the aircraft maintenance engineering programs and developing personnel to gain skills which complied with the international standards of the aviation industry. The study visit was taken on November 5, 2020, at CATC, Bangkok.     

********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง