สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร กรมอุตุนิยมวิทยา

CATC Welcomes the Team of Executives from the Thai Meteorological Department.

       พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน สบพ. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อประชุมหารือระหว่างกรมอุตุวิทยาและสถาบันการบินพลเรือนในการพัฒนาความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินให้แก่บุคลากรด้านการบิน และความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ในการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินให้แก่บุคลากรด้านการบินระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันการบินพลเรือนในอนาคตต่อไป  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

        FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, together with CATC executives, instructors and staff, took an opportunity to welcome executives from the Thai Meteorological Department in the meeting to discuss the knowledge and competency development in aviation meteorological operations for aviation personnel and cooperation in developing the training programs and courses in aviation meteorology. The meeting was held to make discussions between the Thai Meteorological Department and CATC. Data and information from the meeting were used in the signing of the Memorandum of Understanding (MOU) of operations in aviation meteorology and they would be disseminated to aviation personnel of the Thai Meteorological Department and CATC in the future. The aforementioned meeting was held on November 5, 2020, at CATC, Bangkok.            

 

********************************************* 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง