สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

CATC Welcomes Instructors and Students from Silpakorn University in a Study Visit, at the Flight Training Center of CATC in Hua Hin District. 

 

       นาวาอากาศโท อภิชาต วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมครูการบินและศิษย์การบิน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 31 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

    สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวรายวิชาธุรกิจการบินในหัวข้อ “ศาสตร์ในธุรกิจการบินในยุคปัจจุบัน” ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง นอกเหนือจากการบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งเห็นว่า สบพ. เป็นสถาบันหลักของประเทศที่จัดหลักสูตรภาคอากาศที่ได้ตามมาตรฐานสากลจึงมีความสนใจให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับด้านการจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลทั้งนี้คณะได้เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคอากาศของสบพ.เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาธุรกิจการบิน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต

 

     Wing Commander Apichart Watawattana, Director of Flight Training Center of CATC in Hua Hin District, together with the CATC flight training instructors and student pilots, welcomed 31 participants who were instructors and students from the Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi IT Campus on the occasion of study visit, on October 19, 2020, at the Flight Training Center of CATC, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province. 

 

    The main objective of the aforementioned study visit was to create experiences for students studying the aviation business subject in the field of tourism management under the topic, “Science of aviation business in this new era”. Students gained real-life experiences from the real location and learned things outside classrooms. CATC was the Thailand’s main aviation institute which conducted air courses and programs that complied with the international standards. The Faculty of Management Science, Silpakorn University, was interested in allowing students to learn about aviation from the learning center which is  widely accepted in terms of quality management, complying with the international standards. Delegates from Silpakorn University took a visit at the locations of the CATC’s learning classrooms and workshops of the air courses and programs. Experiences from the study visit were used as the guideline on the instruction preparation and the enhancement of aviation business skills which led to the development and extension of real-life operations in the future.       

 

 ********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง