สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมการสัมมนา “อนาคตของอุตสาหกรรมการบินของชาติ : วิกฤต จุดเปลี่ยน และโอกาส”

CATC Attends the Seminar, “The Future of the National Aviation Industry: Crisis, Turning Point and Opportunity”.

 

          คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมนักบินไทย จัดการสัมมนา “อนาคตของอุตสาหกรรมการบินของชาติ : วิกฤต จุดเปลี่ยน และโอกาส” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี และพลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาย ถาวร เสนเนียม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาส และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ภายใต้วิกฤต COVID-19” รวมถึงการอภิปรายเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ทางรอดและการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินของประเทศในยุค Disruption” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านการบิน ได้เเก่ นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (มหาชน) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และเรืออากาศตรี สนอง มิ่งเจริญ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันเดียวกันนี้ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 หัวข้อ ประกอบไปด้วย 1.การพัฒนาด้านความปลอดภัย (USOAP) และการรักษาความปลอดภัย (USAP) ที่เกี่ยวกับการบิน การจัดการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากล 2.การแก้ไขปัญหาตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน 3.การส่งเสริมผู้ประกอบการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน 4.การเพิ่มศักยภาพสายการบินของไทย เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย จากหน่วยงานทุกภาคส่วน

 

         สำหรับงานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในด้านอุตสาหกรรมการบิน ทั้งภาครัฐเเละเอกชน ได้ทราบถึงมาตรการแผนการดำเนินงานของรัฐบาล ด้านการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้ง การรับมือและการลดผลกระทบในสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งนำผลลัพธ์ที่ได้จากกระดมความคิดเห็น มาใช้ประกอบการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ต่อไป

 

       ในโอกาสนี้ นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สบพ. ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็น “การแก้ไขปัญหาตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน” ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน บนเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมนำคณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

    Committee on Transportation – Senate, in collaboration with Thai Pilots Association, held the Seminar, “The Future of the National Aviation Industry: Crisis, Turning Point and Opportunity”. On the occasion, H.E. Professor Pornpetch Wichitcholchai, President of the Senate, presided over the Seminar and General Yodyuth Boonyatikarn, Chairman of the Committee, gave a report. It was an honor to have Deputy Transport Minister Thaworn Senneam as a special guest speaker in the Seminar. He gave a special lecture on “Opportunity and Direction of Aviation Industry Development in Thailand under the COVID-19 Crisis”. Moreover, discussions and opinions were exchanged regarding “Survival and adaptation of the country’s aviation industry in the age of disruption”. There were expert speakers from aviation agencies, namely Mr. Chula Sukmanop, Director-General of Civil Aviation Authority of Thailand, Mr. Nitinai SiriSmatthakarn, President of Airports of Thailand PLC., Mr. Chansilp Trinuchakorn, Acting President of Thai Airways International Public Company Limited, Air Chief Marshal Siripol Sirisap, President of Thai Aviation Industries Company Limited, and Pilot Officer Sanong Mingcharoen. Pilot Officer Sanong Mingcharoen was the moderator of the Seminar. On the same day, the Seminar covered 4 workshops, comprising of 1. Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) and Universal Security Audit Programme (USAP) regarding to aviation and air traffic management according to the international standards, 2. Problem solving for labor market in the aviation industry, 3. Support and promotion of entrepreneurs in aircraft maintenance center and aircraft component industry, and 4. Enhancement of Thai airlines’ competencies. The Seminar was held to raise issues and opinions regarding the future of aviation industry of Thailand from agencies in all sectors.      

   The aforementioned Seminar’s main objective was to acknowledge agencies in all sectors in the aviation industry, both government and private sectors, with the government’s measures and implementation plans on the recovery of the country’s aviation industry during the crisis of the COVID-19 spreading. In addition, agencies were expected to acknowledge the guidelines on driving the country’s economy reformation plan in terms of enhancing competitive competency in aviation industry, coping with the COVID-19 situation and reducing impacts from the COVID-19 situation. Outcomes from the brainstorming and opinion raising were used in supplementary for preparing the report on the study review by the Sub-Committee on Air Transportation. 

    On the occasion, Wing Commander Apichart Watawattana, Director of Flight Training Center, took an opportunity to exchange opinions and provide suggestions for the “Problem solving for labor market in the aviation industry” under the topic of aviation personnel development in the Seminar forum. He and CATC executives attended the aforementioned Seminar, on September 30, 2020, at Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok.                

 

 

 

 

 ********************************************* 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง