สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

CATC Welcomes Executives from Princess of Naradhiwas University (PNU). 

 

         นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัยนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือเพื่อทำความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

      โดยสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้บรรยายสรุปภารกิจแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และแผนพัฒนา สบพ. ในอนาคต ในขณะที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินร์ได้แนะนำภารกิจของหน่วยงานในฐานะสถาบันหลักในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเห็นว่า สบพ. เป็นสถาบันหลักของประเทศที่จัดหลักสูตรด้านช่างอากาศยานได้ตามมาตรฐานสากล จึงมีความสนใจในการขอทำความร่วมมือ และขอรับคำแนะนำในการจัดทำหลักสูตรช่างเทคนิคอากาศยานซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่สบพ. สามารถให้การสนับสนุนได้ ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน สบพ. ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ NDT อาคาร 2 ห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls Royce อาคาร 4 ห้อง Composite Lab อาคาร 15  และห้องปฏิบัติการ Visual Aircraft Simulator เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ สบพ. ได้ให้การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางวิชาการและพันธมิตรทางธุรกิจนอกเหนือจากที่ได้มีการทำความร่วมมือกับ 6 วิทยาลัยเทคนิค ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคถลางวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นและวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านช่างอากาศยานให้กับอุตสาหกรรมการบินต่อไป

 

       Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for Administrative Affairs and Acting President of CATC, together with executives of the Civil Aviation Training Center (CATC), took an opportunity to welcome Assistant Professor Dr. Jongrak Palasai, Ph.D., Princess of Naradhiwas University Council President, Associate Professor Rossukon Sangmanee, Ph.D., President of Princess of Naradhiwas University, and the University’s executives on the occasion of a visit and discussion for cooperation in preparing the Diploma Course (Higher Vocational Certificate) in Aircraft Maintenance. The welcoming event was on September 22, 2020, at CATC, Bangkok.

 

           The CATC gave a briefing on its missions and introduced courses, study programs and the future CATC development plans, whereas PNU introduced its missions as the main institute in preparing courses and programs in various subjects for the three southern provinces of Thailand. It could be seen that CATC was the main institute of the country which prepared courses and programs in aircraft maintenance that were in compliance with the international standards; therefore, PNU was interested in cooperating with the CATC and asking for suggestions in preparing courses in aircraft maintenance. The two parties, CATC and PNU, attended the meeting to discuss the guideline on cooperation regarding to the opening of diploma programs in aircraft maintenance and exchanged opinions in the aspects which CATC could provide supports. The PNU entourage took a visit at the CATC workshops and labs, such as the NDT Workshop in Building 2, Roll Royce Workshop in Building 4, Composite Lab in Building 15 and Visual Aircraft Simulator Room. Knowledge and experience gained from the visit could be used as the guideline for preparing academic cooperation in the future. PNU was one of the institutes which the CATC, as an alliance, provided support in terms of academic cooperation or other business cooperation. Besides, cooperation was made further with 6 technical colleges, such as Thai-Austrian Technical College (Sattahip Technical College), Donmueang Technical College, Samutprakan Technical College, Thalang Technical College, Khon Kaen Industrial and Community Education College, and Ubon Ratchathani Technical College.                                 

 

***********************************************  

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง